/0126777.djvu

			WoazKaroimzzT wychodzi eodiiin- 
u* pot-arnuszowy, 
regutarnieogodz. 
i» tran*,- w itamoracti zasdostać go 
nożna najpóźniej o godz.lt. IV nie* 
tzieię tylko o parę godzin później jest 
wraawanrn. Rozumności pot-artiu- 
WARSZAWA. 
— 
NIEDZIELA 7 SIERPNIA. « 
tzowc dołączani tą dwa razy ua tym 
dueń.—Przedpłata na Kort esponden • 
ia z Rozmaitościami wynosi w mtejseui 
miesięcznie zt, 3, kwartalnie st. 8; «a 
prowmcyi; tylko kwartalnie zt. li.—- 
Bgsemp. pojedynczy kosztuje gr, j ©; 
1836; 
Przez Najwyższe postanowienie Swe z d.%8 lipca 
r. b. J. C. K.Mość udzielić raczył, w drodze szczegul- 
nej łaski, P. Stan. Kindlerowi, Majorowi 4go pułku 
piechoty lin. b. wojska polskiego, przez wzgląd na 
przywiązanie jego do prawej władzy, którego nie- 
wątpliwe dał dowody w chwili wybuchnięcia roko- 
szu, oćaz na zupełną utratę wzroku, jakiej podległ, 
oprócz pensyi złp. 1400, wyznaczonej mu dekretem 
zd. 
5 
/<7 września 1834 roku, wsparcie dożywotnie w 
ilości zł. 3583 gr. 5 rocznie. 
Rada Administracyjna mianowała Sędziami Poko- 
ju: do Powiatu i miasta Warszawy Wydz.l, Anton. 
Hermana, właściciela domu nr. 1767; Henr. Wej- 
cherta, właśc. domu nr. 466; do Powiatu i m. War- 
szawy Wydz. II, Jakóba Radzymińskiego, właśc. dóbr 
Gołąbek i Karniewka; do Powiatu i m. Warszawy 
Wydz. IV, Jana Nep. Hermana, właśc. kolonii w Gro- 
chowie; 
Pt" Zgierskiego, Marc. Kossobudżkiego,, 
właśc. dóbr Idzikowic; do Ptu Sochaczewskiego, Hi- 
polita Rogowskiego, właśc. dóbr Paprotni; do Ptu 
Gostyńskiego, Winc. Kurdwanowskiego, właśc. dóbr 
Ósiny; do Ptu Kowalskiego, Ig. Lipskiego, właśc. dóbr 
Chodcza; do Ptu Radziejowskiego, Woje. Kosińskie- 
go; właśc. dóbr Święte, i Józ. Bogatko, właśc.. dóbr 
Seroczki:. 
K omisyja Rząd. Spraw Wewn;, Duch. i Ośw. Publ. 
mianowała Członkami Rady Szczeg. szpitalu w Ra- 
domsku: PP. Teofila' Kocha i Karola; Geislera; Do- 
ktorów Medycyny. 
Dnia 1 sierpnia odbyła się w Banku Polskim in* 
stalacyja JW. Hr. Stanisława Grabowskiego, Kon- 
trolera Jlnego Królestwa, na Prezesa Komisyi U- 
morzenia Długu Krajowego. 
JP. Piotr Tilmes, który uzyskał patent swobody 
na» całe Królestwo Polskie, na wyroby jedwabne, w 
fabryce przez siebie założonej w Warszawie pod nr.- 
2,346 wyrobił już znaczną ilość rozmaitych materyj 
jedwabnych wzorowej doskonałości, które tak w 
fabryce, jak i w komis oddane tutejszym kupcom pod 
firmą Akwilino i Hordliczka widziane być mogą; fa- 
lować tylko należy, że wyroby te, jako u nas jedy- 
ne, w niczem najprzedniejszym materyjorn zagra- 
nicznym nieustępujące, przedaw ane tylko są ogu- 
łowo i za pośrednictwem trzeciej osoby. P. Tilmes * 
urządziwszy sana szczegułowo przedaz, jak mają in- 
ne fabryki, nie tylko że nie byłby pod wpływemin- 
nych odpowiadających, lecz nadto przedając wprost' 
po cenie fabrycznej, uczyniłby nie małą przysługę' 
ogulowj. 
W dniu 6 b. m., jako kończącym ciągnienie lejj 
klasy 48 Lotferyi, znaczniejsze wygrane padły jak na-* 
stępuje: Praemium (lit. A) złp. 100,000 otrzymał nr. - 
49,299, jako tysiączny pierwszy, wyciągnięty z ko- 
ła w dniu kończącym ciągnienie lej klasy 48 Lote-- 
ryi, a to stosownie do Planu tejże, na który niemniej! 
padła wygraną zł. 30; los Całkowity wzięty w Kan- 
torze Wieinanna. Główna wygrana zł. 20,000 na nr. 
65,472; los całkowity wzięty w kantorze Bluma i Ja- 
kubowskiego; zł; 10,000 na nr. 12,636 u Dawidsoh- 
na; zł. 3,000 na nr. I I,$14 u Doeplera; zł. 2,000na' 
nr. 6,397 u Ehrenfeuchta w Płocku; po zł. 1000 na 
nra: 2,266, 2,438, 7,746, 9,081, 16,838, 37,042 ś« 
41,508 
AUSTRYJl. Wiedeń 27 lipca.—Dostrzegacz 
Au- 
stryjach} pisze podd.27 lipca: »Bawiący tutaj wła- 
śnie sławny podróżnik P.Honigberger upraszał nas, 
ażebyśmy za zupełnie bezzasadną ogłosili umieszczo- 
ną przed kilku dniami wieść, ze jako ajent kompanii 
wsehod.-indyjskiej do Laborypowraea. P.Honigber- 
germa po wydaniu dzieł swoich udać się w podróż do 
J 
Carogrodu, a polem w Kronsztadzie, miejscu swo*>-
		

/0126778.djvu

			jego urodzenia, dla siebie i dla swoich wspomnień »WPani jesteś J)ozorcą więzienia. Księcia Polignac 
żyć będzie.* 
4nasz natychmiast uwolnić..,. Oto jest jego ułaska- 
— 
Król sycylijski wyjechał przeszłej nocy z.Ksią- wiepie; o godzinie 12 ma być~wolnym.« Pani Blonde, 
ciem Sałerno do Paryża. Kżę pozostawił tu swoją przerażona bardzo tą mową, i słusznie lękając się, 
małżonkę, z którą ma się zjechać w Pradze na uro- czyli człowiek ten nie stracił rozumu, zamknęła mu 
czystość koronacyjną. 
drzwi przed nosem i rzekła przez dziurkę od klu- 
HOXy dla — Kawalerowie lipcowi zebrali się o godz. lOej 
Wojny domowej inne znowu odkrywać się pole?« 
zrana ua placu Karuselowym, ażeby, jak dotąd co 
— 
Szczegulny wypadek onegdaj wprawił w po- rok bywało, przedstawieni byli Krojowi. O godz. 
ruszenie cały pałac Sprawiedliwości. O godzinie lej 12ej kazano im powiedzieć, że Król nie udzieli im 
przystojny jakiś nięzczyzna, lat około 4p mający, po- posłuchania, i prosnono ich, aby się rozeszli. Po- 
rządnie Ubrany i z deszczochronem w ręku, przy- czem wysłali pośredników do pełniącego służbę 
bywa do Pani -Blonde, której mąż jest Dozorcą Adjutanta królewskiego*, dla dowiedzenia się o po- 
pałacu Sprawiedliwości, i rzekł 
stanowczym: wodach tego postanowienia i wyjednania pozwolę *
		

/0126779.djvu

			3 
nia, aby przynajmniej deputacyja Kawalerów lip- 
cowych udać się mogła do Króla. I ta propozycyja 
została odrzuconą. Kawalerowie lipcowi udali się po- 
tem do Ministra Spraw Wewnęt., który w miej- 
sce odpowiedzi kazał im oświadczyć, źe jeźli mają 
żądać czego od Króla, winni jemu złożyć prośbę, 
którą on sam Królowi wręczy. 
— 
W. Zachowawca Pieczęci ma na przyszłych 
posiedzeniach Izb przedłożyć wniosek do prawa o 
pojedynkach. 
ANGLIJA. Londyn 26 lipcu.— 
Na licytacyi rzeczy 
pozostałych po Drze 0'Meara sprzedano-także po- 
między innemi następujący list własnoręczny Napo- 
leona do Kcia Eugenijusza, który Dr. O Meara, o- 
puszczając wyspę -S. Heleny, miał w podeszwie trze- 
wika i szczęśliwie go przewiózł: * Moi przyjaciele i 
krewni! Upraszam was o udzielenie wszelkiej po- 
mocy memu przyjacielowi, Drowi O Meara. Zna on 
mój sposób myślenia i uczucia moje, i może wam 
położenie moje opisać, (podp. Napoleon.') 
P.S. U- 
praszam moją drogą Ludwikę, aby mu dozwoliła 
rękę swoją pocałować.« List ten (który prócz tego 
obejmował w hieroglifach asygnacyję do Kcia Eu- 
genijusza na znaczną summę) sprzedany został za 
11 gwineów, a pukiel włosów, bardziej rudych jak 
czarnych, za szkło oprawny, za 2 fun.szter. 10 szyi. 
Wielu francuzkich weteranów było obecnych na 
tej licytacyi, i uważano, że nigdy dla nich nie był 
przykrzejszym brak pieniędzy, jak przy tej okoli- 
czności. Każdą na sprzedaż wystawioną pamiątkę 
Napoleona uważali za nieoszacowaną i oświadczali, 
że za bezcen jest sprzedaną. 
— 
Admirał Sartorius wpisany znowu został w li- 
stę oficerów marynarki angielskiej. 
— 
W skutek współubiegania się między okręta- 
mi i wozami parowemi, z Londynu do Paryża (mil 
65) można teraz odbyć podróż za 9 szylin. (18 złp.) 
— 
Norwegski bryg wojenny Frederiksvarn zawi- 
nął d. 15 z Chrystyjanii do Portsmouth. 
—. Od 1 stycznia do 5 lipca r.b, to jest w prze- 
ciągu pół roku, odpłynęło z Liverpool 24,065 osób, 
przenoszących się na stałe zamieszkanie do obcych 
krajów. Z tej liczby 3825ciu odpłynęło do osad 
angielskich w północnej Ameryce, 12,414 do Sta- 
nów Zjednocz, 18 do Przylądka Dobrej Nadziei, 37 
do Kalkutty, 74 do Australii, 129 do Indyj Zacho- 
dnich (w Ameryce), 8 do Bombay a 42 do połu- 
dniowej Ameryki. W ogule liczba podobnych wy- 
chodźców jest teraz dwa razy większa, niż w roku 
przeszłym. 
— 
Donośną z Lizbony, że Kżę Ferdynand powró- 
cił tam z Oporto d. 12 lipca i z oznakami wielkiej 
radości przyjęty 
został. 
HISZPANIJA. Madryt 19 lipca. 
— 
Z powodu 
nadzwyczajnych upałów, dochodzących w cieniu do 
30 stopni Reaumura, Królowa Rejentka postanowi- 
ła przenieść mieszkanie swoje z Prado do St. llde- 
fonso (La-granja), dokąd wyjechała d.6 wieczorem. 
— 
Wczoraj przybył tu z Paryża goniec nadzwy- 
czajny z tą wiadomością, że nasz Ambasador, Jrał 
Alava, otrzymał od rządu francuz, przyrzeczenie, iż 
korpus dowodzony przez Jła Bernelle znacznie żoł- 
nierzami francjzkimi powiększony będzie. 
PAŃSTWO KOŚCIEL. Rzym 6 lipca.— 
Gazeta 
modeńska ogłosiła wyrok wydany przez doraźną ko - 
misyję wojskową pod d. 9 b. m. przeciw 15 osobom, 
oskarżonym o zdradę stanu, mianowicie przez udział 
w towarzy stwie Giovine Italia, jakoteż w rewolucyi 
knowanej 1831 r. Z tych 15 osób, pierwszy Franc. 
Yeratti, uczeń, który jeszcze w r. 1834 do tego to- 
warzystwa należał i wielu młodych ludzi do uczę- 
stnictwa. w zbrojnem powstaniu«skłonić usiłował, 
skazany był na powieszenie i na konfiskatę majątku; 
Kżę wszelako, przez wzgląd na pamięć zmarłego 
Prezydenta Yeratti, ojca skazanego na śmierć, ró- 
wnież przez wzgląd na będącego dotąd w służbie 
zacnego brata jego, raczył ową haniebną karę śmier- 
ci na szubienicy na śmierć przez rozstrzelanie za- 
mienić. Reszta 14 oskarżonych skazani zostali aa ka- 
ry galer i więzienia przez ciąg pewnego czasu. 
WIADOMOŚCI Z POCZTY DZISIEJSZE/. 
NIEMCY. Hamburg 1 sierp. 
- 
J.C.W.W,Kżę 
rosyjski MICHAŁ wyjechał ztąd wczoraj na Weimar 
dó Kissingen (a nie do Karlsbadu, jak było dońie- 
nem.) 
FRANCYJA. Paryi d. 29 lipca.— 
Wczoraj wszy- 
stkie kościoły zostały czarnym kirem wybite i po- 
bożnymi napełnione. Król nie znajdował się na.
		

/0126780.djvu

			łobnem nabożeństwie w kościele domu inwalidów, 
jak niektóre tylko dzienniki zapewniają inne bowiem 
zupełnie i temu zaprzeczają. 
— 
Dziś od godz. 6ej z rana salwy artyleryi z do- 
mu inwalidów zapowkfdżiały uróczy&tóść dnia dzi- 
siejszego. Tłumy ciekawych zebrały się na placu 
Karuseło wym, dla przypatrzenia się bi^ua^e tryum- 
falnej. 
, — Królestwo ichmość Belgów wyjechali dopiero 
onegdaj do Brukselli. 
— 
Głoszą, ze Księżna Berry została w Paryżu u- 
jętą^ ale wieść tę uważają za zmyśloną. 
— 
Liczne narady Fana Thiers z Jenerałem Seba- 
śtiam i P. Ouvrard dają powód do ptfgłośek, że 
jest zatuiar zaślubić młodą Królową Izabellę z Księ- 
ciem Bordeaux.. 
— 
Słychać, ze chciano, aby Kżę Orleanu miał u- 
działHt Radzie Ministrów, ale Król, na to nie zezwolił. 
P. Guizol podać miał za warunek swego wstąpie- 
nia do gabinetu, aby Kźę Orleanu, jeżeli nie na 
Współrejeota, to przynajmniej na członka Kady 
Ministrów wezwany został.. 
— 
Na wystawienie pomnika dla P. Armand Car- 
rel olworżono listę składkową*, wpłynęło juz 303& 
fr., a na liście lej znajdują się : P, Laffitte, Kapitan 
Napoleon Ludwik Bonaparte, P. Arago i t. d, 
— 
Potwierdza się wiadomość o zupełnej klęsce 
zadanej przez Jrała Bugeaud Abdeł-Kaderowi. 
TURCYJA. Carogród 
d. Wlipćą.— 
Od Kapu- 
dana Baszy nadeszły tU wiadomości z Tripolis z d. 
29 czerwca. Donosi on z niejaką obawą, ze wielka 
flota francuzka pod Admirałem Hugon stanęła przed 
Tunis, Wiadomość ta wzbudziła tu wielkie poru- 
szenie, i zapewniają, że Reis-Efeńdi wysłał swego 
pierwszego Dragomana do Adni. Roussin, prosząc ó 
objaśnienie tej demonstracyi floty francuzkiej. Bar. 
Roussin miał juz d. 9 podać Porcie notę, ściągającą 
się do lego przedmiotu. 
W Amfiteatrze Łazienkowskim. Dziś: Panna 
ilt 
strzeżona.— 
Landara 
czyli 
gościnność. 
Dziś rano ciepła stopni 
wczoraj wpołua.cie* 
pła stopni 15. 
Do dzisiejszego KonBzsroKDZzTA dołącza się numer 
61szy ROZMAITOŚCI. 
jyjrrenctja oicze guiowa. i owurzysiwa iYre- 
d^towego Ziemskiego 
fVtiztwa 
Mazowieckiego. 
Zawiadamia publiczność, ii dobra 
ie.. 
5.. Ponieważ, dobra te opłacają poda 
tku Ofiary rocznie zł, 276 gr.20, prxet< 
szacunek ich ustanawia się , stosowni 
do prawa art. 5 , na zł. 27,666 gr. 20 
przeto-licytaoyja od'tej; sujntny zaczy- 
nać się będzie,. 
6. IlKzyinujący się przy licytacyi, pc 
otrzymaniu przybicia, natychmiast; a naj- 
dalej w dniach 3ch z szacunku postąpi©- 
nego, zło£y do K?sy Dyrekcyi Szczegu- 
łowej całkowitą zaległós'ć opł.lfcToWfc 
rzystwa Kredytowego Ziemskiego , d< 
dnia tego-złp. 2662 gr. 21? wynosić lńo 
gącą, resztę zaś szacunku tegó postą 
pionego, jalfi wypadnie, wraz z zwro 
tein funduszu amortyzecyjnegó obowią 
zany będzie tenże nabywca w dniach20 
do Banku Polskiego, na rzecz wierzycie- 
li lub kogo wypada, na depozyt wnieść, 
w gotowiźnie lub w Listach Zastawnych 
białych, z Kuponami na przyszłość wf-zy. 
stkiemi. 
Resztę warunków licytacyjnych ka^dy 
mająey chęć licytowania przejrzeć mo- 
że w Biurze Dyrekcyi, za zgłoszeniem 
się do Pisarza tejże Dyrekcyi. — 
Wszy- 
stkich mających ochotę nabycia dóbr 
wspomnionych, Dyrekcyja na powyższy 
termin wzywa. 
W Warszawie d. 17/29 lipca 1836 r. 
Prezes, F. Łubieński. 
(lj 
Pisarz; Bielano vski. 
Urząd Municypalny fli.S . Warszawy. 
Z powodu niedoszłej dó skutku licy- 
tacyi na dzień 20 lipca (\ sierpnia) r. b. 
oznaczonej, na konserwacyję przez lat 
10 okopów, nowo w r. b . w znaeenej 
części poprawionych , tudzieS sztachet 
drewnianych, przeznacza w tym celu po- 
wtórny termin na dzień 28 lipca ^sier- 
pnia) b..r . do składania-deklaracyj opie- 
czętowanych, które przed godziną 12tą 
w południe złolone być winny. —• Cena 
rocznej dżierzawy wynosi żłp. 6000. — - 
Bliższe warunki kaidego dnia , próvz 
świąt, od god. 10 z rana do 3ej z południa, 
w Wydziale Administracyi mogą^ być 
przejrzane. 
W Warszawie dnia dl łipca (2 sier- 
pnia) 1836 r; 
Referendarz Stanu Prezydent, 
J. Baszczyński. 
Sekretarz Jeneiałny,, 
Jaholkowski., 
W DRUKARNI PBiZyŁLICy ALEiŁSAUDRYI, POD KR; 2783, W PAŁACU DAM NIEJ KARASIA ZWANYM.