/1354420.djvu

			ffe 39 (70)* 
WflRSZflWfl, 8 LUTEGO 1917 3., 
CZWARTEK. 
ROK II. 
DZIENNIK POLITYCZNY POPOŁUDNIOWY. 
Adres Redakcji i Administracji: ul. Szpitalna 12. 
Reprezentacja na Łódź: Biuro .Promień", Piotrkowska 80. 
Prenumeratai 
Miesięcznie z odnoszeniem do domu 
Ipb przesyłką pocztową 76 kop. 
Ona numeru pojedynczego w War- 
aznwle 3 kop., na prowincji 4 kop. 
Redakcja otwarta od g, 8-ej rano do 6-ej wleci. Administracje, od g. 9 -ej j 
runo do 7-ej wieez. Redaktor lub Jego zastępca przyjmuje od 11-eJ do ; 
12-ej rano i od & do 6-ej pp. Rękopisów nadesłanych redakcja nie zwraca. 
Przfd tekstem 75 kop., w tekście I rb. 
Dolarami*. 
f 
eklamy 10 kop., nekrolog| 30 kop., zwy. 
0 
kle -20 kop za wiersz petitowy. Droba* 
4 kop. za wyraz. 
i ul. Królewska Ns II. 
Polsca 
Flaki garnuszkowe. * Zraziki krakowskie z kaszą 
Z poważaniem HKUTII 114 llHltltST. 
z piwnic firmy Ig. LIJEWSSCI i S-ka. 
Kota jtiszpanji. 
GENEWA, 8.2 (WAT). Pisma paryskie umieszcza- 
ła następujące szczegóły, otrzymane z Madrytu, a doty- 
czące ostatniego posiedzenia rady ministrów. Trwało 
ono aż do godziny 2-e! po północy, redakcja bowiem no- 
ty, zwróconej do państw centralnych, nastręczała po- 
ważne turdnoścl. Romanones powiadomi! głównych mi- 
nistrów hiszpańskich, Maurę, Dato i innych przywódców 
stronnictw o treści noty. Kapitanom wszystkich statków 
hiszpańskich polecono, aby na każdym statku znajdowa- 
ła się odpowiednia Uczba todzl ratunkowych. 
BERN. .2 (WAT). Paryski „Temps" dowiaduje się 
2 Madrytu, że według Informacji, rozesłanej przez „Co- 
respondentie de Espana", 
w odpowiedzi na odezwę 
Wilsona rząd hiszpański zawiadomi Stany Zjednoczone, 
te Hiszpania nie może zejść z dotychczasowego swego 
stanowiska, ponieważ pragnie pracować nad zabezpie- 
czeniem wszelkich środków, służących do rozwoju jej 
Życia narodowego. Rz?d hiszpański jak dotychczas, tak 
I w dalszym ciągu zachowa najściślejsza neutralność. 
HAGA, 8.2 . (WAT). ,Daily Mail" winszuje Hisz- 
panii, że zdobyła się na krok decydujący niezabrzymy- 
wania swej żeglugi. Czym ten przekona świat cały, jak 
Wielkim błędem jest wiara, iż Niemcy mogą wykonać 
to, czem grożą, tub że żegluga w obwodzie zapowie- 
dzianej przez nich blokady grozi jakiemkolwiek niebez- 
pieczeństwem. Obawa ta itst wielce ita r^cę Niemcom, 
którzy w ten sposób oszczędzaj? torped, neutralnym 
nie .przynosi ona pożytku, przeciwnie rujnuje ich. 
GENEWA, 8.2 (WAT). Z Madrytu donoszą do pary- 
skiego „Journala": dziennik madrycki „Correspon- 
tfentia" dowiaduje ste, że okręty towarowe hiszpańskie, 
mające glejty oresnieckie, mogą bez przeszkody zawijać 
ido portów OTgetekieh, że jednak (udzielone im glejty 	
			

/1354421.djvu

			Ot OS STOLICY. 
Nr. 
KenjoIMacja polityczna. 
Jednym * na jdzJwaczoiekzydł objawów naszego 
życia politycznego ntejedinciuo.nie wytyk aoym, byla i 
jest jeszcze wtefta JJcatoa -tSnobiriytcb i drebrtuteńkicli grop 
politycznych, wstępujących pod przeróżnami nazwami- 
!W pewnych momentach zdawało się, że już wszystkie 
możliiwe tytuły 4 ofcreśknja partyjne zostaiy wyczerpa- 
ne; — gdzietam, wyłaniała sie jakaś fronda czy po- 
wstawało nowe uKnupowanae — i znajdowało feszcze 
ti&wfęczrlej&zą, ponętniejszą, olśniewającą firmę. 
—Za*o arjertfowainie się w te) njrefcończorrej ioftcl 
Brup, naow i odloieni steéo się dostępne tytko d>a ludzi 
w ta emrfczonych w szczegóły już ok życia pottcjczsiego 
hrayui, jęcz stosunków osobistych przeiwódców tQich kó- 
łek i kółeczek. 
łWstała iDiemai cała naafta o notnenWatamze par- 
tyjnej, wymafftjąca długiego obycia się z istniejącymi 
i nieustannego baxlania nowych formacji. 
Wyinikato to, oczywiście, z warunków naszej ipułi- 
tyki, operującej wciąż -w dziedzinie afcsstrakctymych teo- 
rii J -słownych dysput, a nie mającej pra|k|tycznego za- 
stosowania w życiu, fcdrfenie Jicznycfe silnych obozów 
nie było potrzebne, bo i sH- 
niejtsza nud|y widu alnoéć tworayłai wok- 
Nazwano przed laty Lwów „pomnożycielem Polski"*, 
polskości, bo nieprawdą jest, ażehy chociaż nawet na chwi- 
lę przerwało się pasmo tradycji, wedle której Lwów byl 
zawsze przedmurzem, a które rozbijały afe fale barbarzyń- 
skich na Polak* ujazdów, byl twierdza i arsenałem Polski, 
za co dziękowała mu niejednokrotnie Rzeczpospolita i kró- 
lowie nasi: ta tradycja pozostała w piersiach, sercach i u- 
myslach całego Lwowa, wszystkich jego obywateli. Więc 
wszystko, coście do mnie skierowali. 
— 
ta aależy oddać 
Lwowowi saroemn. Lwów ostał sie tym raacsb jak o stawał 
się w przeszłości, kiedy to sie zdawało, że .z te*o Lwowa 
jnż kamień na kamieniu nie ostanie Bo aieprawdą jest ja- 
koby ten znany patrjotyzm Lwowa był jakkmś chwilowem 
Bdświętnem nezuciem. Nie! To nczneie przenika do szni- 
tn kości każdego, eo po kamieniach tego Lwowa chodzi, kto 
patrzy na pamiątki i zabytki lego przeszłości, kto widzi, 
rak ta przeszłość splata sie i ląeay * życiem każdego no- 
wepo pokolenia — i wszyscy pojmują, ie ten Lwów, Jak pyl 
Mgtt v pncacMcł ostoja, tek będzfr. w rwdoid łedna 
z wielkich stolic paéstwa, ledocm * wielkich ognisk wart*, 
dowego życia. iZywe przeciągle oklaski), 
Obywatele! Wielkie rzeezy przyniosła olbrzymi* woj- 
na światowa, zaczyna sic nowa epoka dla świata — dla 
Polaki. 
* 
Otworzyły się nowe dla aa* horyzonty. 
W chwili gdy mię porwał najeźdźca a murów tego 
grodn, słychać bylo jnż huk dział, przynoszący wyzwole- 
nie. a to by ta najwyższa w życiu chwilo- Nareszcie, gdy 
byłem w niewoli w górach kaukaskich, przyszła wieść, że 
sie rozpoczyna istotnie aowy akt dziejów Polski, który dziś 
już nie jest marzeniem poetów, sie jest li gorącem pragnie- 
niem cboćby najpatrjotyczniejszej duszy —< ale jest rze- 
czywistością — zaczyna sie dla nas nowa karta dziejów. 
2ywemi oczyma patrzymy na rewolucje dziejową — 
oto te niebywała zawierucha dziełowa przynosi nam Polak cl 
(huczne, długotrwale oklaski) — już ją przyniosła — Pol- 
skę — iuż nietylko naród — ale państwowy byt — Pań- 
stwo Polskie. 
Jeszcze nie było w dziejach wypadku, ażeby aaródt 
który stracił swój byt państwowy, naród, wykreślony z kar- 
ty dziejów, wytrącony z areopagn narodów, mógł sic od- 
; rodzić samą dyplomacją i wyczekiwaniem — bierności*. Od- 
l rodzić się, zdobyć tę przyszłość, na jaką zasługuje Polak* 
! wiekami swych dziejów, możemy tylko okazaniem teco, de 
czego jesteśmy zdolni. 
Jeżeli kto mniiema, że tylko liczeniem na krew cu- 
dzą zdobywa się własny byt państwowy, ten jest szaleńcem, 
! albo — czerni więcej - 
Dlatego jedną z najważniejszych dla przyszłości na- 
1 tzej podwalin, jest stworzenie siły, która da wyraz tażyzny 
w narodzie, sity, która potwierdzi dawne nasz* cnoty 
; a narodowi da wartość w oczach go|ttsziUków — a ta aO* 
jest ariuja (oklaski), 
! 
We Lwowie od pierwszej chwili budziła sie myśl no- 
wego naród, obowiązku- Lwów pierwszy dostarczył zastępów 
' młodzieży polskiej, która ofiarnie pospieszyła na pola wal- 
ki z przemocą odwiecznego wroga, i która też świetnie 
' zdała wszystkie egzamina. (Oklaski). Słyszałem z nst przed- 
stawicieli sojuszników Rosji słowa żalu z powodu udziału 
Polaków po tej stronie walczących — bo wchodzą sońiszni- 
1 kom w drogę; — słyszałem, że Polacy, polskie pałki i Le- 
gjony dokonywały cudów w Karpatach, i na Wołynia, i w 
i bagnach Polesia, czy nad Isonzo. Ale wiemy, że Polacy nie 
dadzą sic zwichnąć i pójdą dalej na drodze, którą wskazał 
instynkt narodu — ciągłość narodowej myśli j dziejowej 
pracy* 
Panowie i Parne! Dziś trzeba sobie powiedzieć: Bóg— 
Opatrzność odwróciła kartę dziejową i mamy świetlaną 
przyszłość przed sobą. To nie są tylko brzaski — to odro-, 
dzenie narodu, odrodzenie państwa polskiego- Ażeby to 
państwo zdołało się wzmódz i ostało, aby stworzyło u sie- 
bie prawdziwe podwaliny niezawisłości i niepodległości na- 
rodu na wszystkie strony, musi naród zdobyć się na stwo- 
rzenia polskie! armji. (Oklaski)- Mam najgłębszą wiarę, że 
w tym narodzie, tak straszliwą nauką pizeszlości pouczo- 
nym, odnajdą się te wszystkie cnoty, iakiemi jaśniał W 
przeszłości — ie wstanie naród żywy. mający wszelkie pra- 
: wo nietylko być dumnym z przeszłości, ale iyciem swojem 
1 
na nowo wziąć czynny udział w kulturalnem, apolecznem i 
państwowem życiu państw i narodów świata, a służbą pu- 
bliczną dorównać innym szczęśliwszym narodom- X w tem 
przekonaniu najglębszem, ie przyszłość jego coraz świet- 
niej rozwijać się będzie — my śle — ie będę wyrazem n- 
czuć, jakiem; piersi Was wszystkich wezbrane — I w je- 
dnym ie połączę okrzyku: 
„Niech żyle Polska!" 
j Całe zgromadzenie z nieopisanym zapałem wznio- 
sło trzykrotnie, wtórując mówcy, ten okrzyk wśród nie- 
ustających oklasków w sali i na galer|ach. 
Rzeczy nieprzyjemne, lecz prawdziwe. 
Przed tygodniem ogłoszono regulamin wewnętrzny Rady 
Stanu. Jest to dokument polityczny pierwszorzędny, ba 
przekracza granice zwykłego regulaminu. Byłem więc cieka- 
wym, jakie o 'nim zdanie iywi inteligencja warszawska. 
Wytyczne działalności pierwszej w Warszawie od dni wrze- 
śniowych 1831 r. Instytucji zwierzchniczej polskiej-toć te 
musi ludzi pociągać i skłaniać do komentarzy, dociekań, 
krytyki twórczej. A jakie! Pytałem przez kilka diri adwo- 
katów. dziennikarzy, kupców i techników, pytałem ludzi, 
którzy się zajmuję polityką łnb którym się zdaje, ie się nią 
zajmują. Odpowiedź? Albo żadna albo prawie iadna!- Ne 
przeszło trzydzieste zapytanych tylko dwóch adwokatów 
czytało regulamin dokładnie Byli oni przecież tak sumien- 
nymi, by się przyznać głośno, że sobie nie wyrobili zdania 
o doniosłości politycznej postanowień regulaminowych. 
W redakcjach jedynie korektorzy przeczytali regulamin Rady 
Stanu od deski do deski. Cenię jako dziennikarz zawód 
korektorski, lecz nie wymagam od korektora więcej, niż oks 
dobrego i doskonalej znajomości gramatyki polskiej. A po- 
litycy! Boie, ty kh widzisz i nie grzmisz! Płytkość sądów 
przeciętnego polityka warszawskiego jest płytszą, nit stan 
wody łachy wiślanej pod Wilanowem w ostatnich tygodniach 
kanikuły letniej. Inteligencja] warszawska interesuje się po 
dawnemu aktorami lub co najwyżej anegdotyczną stroną woj- 
wf, a własne sprawy narodowe się troszczyć — te wymaga 
wysiłku myśli Na takt zbytek nie stać warszawiaka. Ta 
tajemnica, dlaczego jest tyta wśród nas awtrałtetów. Byle 
me mysle& 
Ufimk 
Neutralisd. 
Na matowanemu wfdzieli ją płótnie, 
z posągów jeno i z pieśni Ja znali... 
martwe) przysięgi i hołdy składali, 
godziny przyjścia Jej wzywa||ć smatafc... 
k kiedy zeszła In nim w szczęka staH, 
krwią szafująca hojnie i rozrzufoie, 
tedy się żywej przelękli okrutnie 
i cudu tęsknot swoich nie poznali...! 
W trwołne| zadumie usiedli z daleka, 
|nfec o misiami bei-czynów godzim* 
gdy dni Jak wartka mfa& * dal rzeka... 
Zai Ona stoiwcfci przy akfi —iczeka, 
} krwi — krwi wda — bowiem kiew Jedynie 
sftwtoca iyda cud 1 w kształt obleka L 
Warszawa, m stycznia 191? r. 
-
		

/1354422.djvu

			Nr. 39. 
OŁOS S 1 ULICY. 
Podwyższenie peisii nauczycielskich. 
Generał-gubernator lubelski wyda. rozporządzenie, 
mocą którego polepszono byt nauczycieli ludowych w 
okupowanej przez Austro-Węgry części Królestwa Pol- 
skiego. 
Według tego rozporządzenia nauczycielowie, któ- 
rzy dotychczas zajmowali posady otrzymują: 
1) tytułem płacy zasadniczej wszystkie dotychcza- 
sowe pobory łub — jeżeli pozostawali dotychczas na 
, innej posadzie nauczycielskiej — wedle uznania komen- 
dan;a> obwodu wszystkie pobory, które pobierali do- 
tychczas na swojej poprzedniej posadzie służbowej, albo 
które pobierał ich poprzednik na nowej posadzie; 
2) ty;otem dodatku drożyźwamego 25 proc. pobie- 
ranej w gotówce płacy zasadniczej; 
3) mieszkanie w naturze, względnie dodatek na 
mieszkanie (rełutum), wynoszący 20 proc pobieranej w 
gotówce płacy zasadniczej. 
Określono przytem minimum wynagrodzenia, wy- 
nikającego z pierwszych dwóch punktów. 1 tak wynosić 
ono może najmniej: w Lublinie 1600 koron, w Chełmie 
I Dąbrowie Górniczej 1500 koron, w Kielcach, Piotrko- 
wie, Radomiu i Zamościu, jakoteż w miejscowościach, 
położonych w obwodzie Dąbrowy Górniczej: Golanóg, 
Józefów, Niemce, Nowika, Strzenreszyce Wielkie. Ząb- 
kowic^, Zagórze i Żartu 1400 koron, we wszystkich in- 
nych miastach obwodowych, jakoteż w miejscowościach 
położonych obwodów: Chetai, Hnftiesaów i Tomaszów 
1300 koron wet wszystkich innych 
miejscowościach 
1200 koron. 
Pobory wypłaca się w walucie koronowe}, a prze- 
|czenie waluty rublowej odbywa sie wedle knrsn: 1 ru- 
bel=2kor.75hal. 
Nowo zamianowane siły nauczycielskie otrzymują: 
1) stosownie do swego uzdolnienia płacę w roczne] 
kwocie od 700 do 900 koron; 
2) dodatek drożyżniany, wynoszący rocznie: w Lu- 
blinie 700 koron, w Chełmie i Dąbrowie Górniczej 600 
koron, w Kielcach, Piotrkowie, Radomiu i Zamościu, ja- 
koteż w miejscowościach, położonych w obwodzie Dą- 
browy Górniczej: Gołonóg, Józefów, Niemce. Niwka, 
Strzemieszyce Wielkie, Ząbkowice, Zagórze i Żarki 500 
koron, we wszystkich innych miastach obwodowych: 
Chełm, Hrubieszów i Tomaszów 400 koron, we wszy- 
stkich innych miejscowościach 300 koron; 
3) mieszkanie w naturze, względnie dodatek do 
mieszkania (relutum), wynoszący 20 proc, wypłacany 
w gotówce, a zaznaczonych pod punktem pierwszym 
poborów. 
, 
Kierownicy szkól, zatrudniających kjlku 
nauczy- 
cieli, lub mających kilka klas, otrzymują wynagrodzenie 
w rocznej kwocie 100 koron za każdą klasę etatową. 
To rozporządze|nie sięga wstecz, gdyż stosuje się 
do wszystkich poborów płatnych od dnia 1 września 
1916-go roku. 
Teatr-Muzyka—Sztuka. 
TEATRY. 
Wielki: dziś balety „Eunice'' i „Wieszczka Wek" 
Jutro „Werther". 
Rozmaitości: dziś i jutro komedia „Przed élabem". 
Polski: dziś i jutro „Dom otwarty". 
Letni: dziś po raz ostatni JO minut w samochodzie" 
Jutro premjera sztuki M- Swobody p. t .' „Polakożercy". 
Mały: dziś i jutro komedia „Georgpta i Gilberta". W 
niedziele o 4 baśń „W DOC wiosenna 
1 
' dla dzieci. 
Nowości: dziś i jutro operetka Fr. Szuberta „Trzy 
panny". 
Libreto granej w Nowościach operetki, ż muzyka Fr. 
Szuberta p. t- „Trzy panny" w literackim przekładzie Ce- 
zarego Jeilenty, wyszło w druku nakładem dyr. L. Śliwiń- 
skiego. 
Praski: dziś ostatni raz „Rezerwistka". Jutro na be- 
aefis J. Popławskiego premiera, komedii jBzpieg Napoleona" 
Nowoczesny: dziś premjera farsy „Lola Coroero" z p. 
A. Gryficz - Mielewską w roli 'tytułowej. 
KONCERTY. 
Filharmonia: W piątek dn. 9 b. m. o g. 8 m- 15 wiecz- 
dany bodzie wielki koncert symfoniczny z odziałem pri- 
madonny opery królewskiej w Berlinie, p. Lilly Hafgren 
"Waag. W niedziele o 12 i pól p. p., odbedzie sie 7-my kon- 
cert dla młodzieży p- t- „Muzyka karnawałowa" 
Wobec niezwykłego powodzenia, jakie miały obydwa 
występy p- J - Korolewicz - Waydowej, znakomita pieśnią*, 
ka daje w nadchodzącą niedziele w Filh trzeci koncert 
tg-3ipółpopół. 
W sali Hermana i Grossmana w d. 10 b. na., t j. w so- 
botę nadchodząca wystąpi znana artystka, p. Irena "Stro- 
kowska. W niedziele zaś d. 11 b- m„ w tejże sali odbedzie 
sie koncert art. dram. Józefy Rogosz - Pieńkowskiej. 
TEATRZYKI. 
Wieczór autorski „Czarnego Kota". P J. St Mar dyr. 
.Czarnego Kota" ma zamiar dać w najbliższej przyszłości 
pierwszy wieczór aatorgki, który zapoczątkowuje cały sze- 
reg widowisk z osobistym udziałem wybitnych naszych li- 
terałów. 
Pamięci dr. K. Chełchowskiego. 
Uroczyste posiedzenie^ poświęcone pamięci d-ra 
Kazimierza Chełchowskiego, urządzone przez 
Radę 
Warszawskiego T-wa 
Hygjenicznego, 
zgromadziło 
wczoraj w wielkiej sali gmachu T-wa przedstawicieli 
wszystkich sfer społeczeństwa oraz ims.ynacji sto- 
łecznych, krajowych, miejskich, oświatowych, kultural- 
nych, z ks. arcybiskupem na czele. Posiedzenie to za- 
gaił prezes T-wa dr. J. Polak, zaznaczając, że Rada 
T-wa, pragnąc pamięć o nim przekazać przyszłym poko- 
leniom, uchwaliła: 1) zawiesić w sali obrad portret 1 p. 
Kazimierza Chełchowskiego, 2) nazwać imieniem je- 
go pierwszą instytucję, jaką T-wo założy v przysrioéci, 
3) utworzyć fundusz im. Chełchowskiego na wydawnic- 
twa z dziedziny zdrowia ludu. 
Następnie dr. W2 . Starkiewicz w długim referacie 
omówił działalność i. p. K. Chełchowskiego w Wydzia- 
le Hygjeny Ludowej. Na He ogólnej działalności Wy- 
działu referent nakreślił szczegółowo zakres prac zmar- 
łego około poprawienia warunków hygjenicznych ludu 
polskiego, obejmujących hygjenę żywienia, mieszkania, 
odzieży, kąpiele, lecznictwo, wreszcie szkodliwe zwy- 
czaje i przesądy. Z wiarą w zwycięstwo pracował na 
tem polu Chełchowski i jeżeli warunki hygjeniczne 
wśród ludu uległy pewnej poprawie, jest to niewątpli- 
wie w znacznej części jego zasługą. 
Wreszcie, w zastępstwie chorego p. Wł. Jabłonow- 
skiego. dr. Rząd scharakteryzowali okres czasu po roku 
1864, w którym wychowywał się, a następnie rozwśnąfl 
swą dzMataość dr. Ch. Na zakończenie posiedzenia dr. 
J. Bącakiewicz. wice - prezes W. T-wa Hyg. wygłosił 
poniższe przemówiercfe: 
^Jak rodzina, której śmierć okrutna wyrwała wybi- 
tnego człowieka, okryta kiejn smutku i ciężkim żaJem 
przejęta po stracie Ukochanego brata, tak i my, Rado 
T-wa Hygerńczmeso stańmy dwfc przed tym portretem 
naszego ukochanego koiegi, rozumnego doradcy, pełne- 
go aapato dzfrttecza. przyjaciela T-wai, sfcy go wielbić, 
cześć oddać jesgo duchowi. Aczkolwiek ból, jaki odcztiwa- 
wy po jego stracie jest wielki i ciężki, -miast jednak roz- 
paczy pragniemy krzepić się p|rzykładem Chełchowskie- 
go, czerpać pratgrtiemy 
przyszłości wzory, wzmocnić 
własnego ducha i dążyć do rozwoju tych idei, którym 
on hołdował Ducha świetlany, drachu podnosiktóryś 
w imię wielkich ideałów mffioéicł, za-pału j poświęcenia 
wśród nas działał i pracował, fcąnM i nadal ida nas przy- 
jacielem w pracy dła tiei -prawy, którąś tak umiłował 
Cześć Twej pchnięci". 
Zmarfy dr. Gh. pozostawał na rzecz T-wa> około 30 
tysięcy rb- Z okazji wczorajszego posiedzenia na estra- 
dzie wteNoiej sal| ustawiono portret & p.  
dowego powzięto nchwałe, która stwierdza, że zadanie U- 
siwersytetu Lodowego polega na dostarczenia masom robot- 
niczym podstaw naukowych dla wytworzenia świadomego 
stosunku do życia w myśl idei wyzwolenia społecznego 1 
wolnej Polski niepodległej. Jednocześnie zebranie podkre- 
śliło z naciskiem konieczność zupełnie bezpartyjnego pro- 
wadzenia odpowiedniej pracy. 
Wychodząc z założeń powyższych, aowr Zarząd 
przyjął wniasek następujący: 
„Zarząd dążyć bedzie 
do utrzymania instytucji w duchu zupełnie bezpartyjnym, 
wyrażając nadzieję, że niebawem możGwem będzie połą'* 
czenie wszystkich odłamów demokracji polskiej o* gruncie 
oświatowym". 
..i 
Kursy kształcenia zawodowego grafików, stanowiące 
oddział Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, zaczo* swój 
nowy semestr około 16 b- m . Kancelaria kursów przyjmuj* 
zapisycodziennieodg-12 —2wpoł.i *dg.7do9w- w 
lokału własnym. Chmielna nr. 90. 
RÓŻNE. 
— 
t 
W sprawi* oszczędzania opala. W tych dniach ma sT* 
odbyć narada z przedstawicielami władz dła rozważania* 
czy i które zakłady publiczne należy zamknąć dła braku 
opala. 
i 
Ortodoksi . fałszerze. Na mocy decyzji Wydziału Zao- 
patrywania Miasta — Stow. kierniewickieh Ortodoksów. 
t powodu złożenia większej ilości kart fałszywych, pozba* 
wi one zostało raz na zawsze prawa zakopa * tyaafce Wy- 
dziale wszelkich artykułów spożywczych n k*rtk—I **> 
WBoSeioitemi, * - : v 
- 
* --' 
i*jU l satyry włarae. 
Pocsąl prxs	
			

/1354423.djvu

			OŁOS 
STOLICY, 
Hr. 39. 
Z ŻYCIA INSTYTUCJI. 
Ogólne zebranie Kota prawników odbyło sie onegdaj 
Przewodniczył wice - dyrektor departamentu sprawiedli- 
wości, p. Wacław Makowski. Zebranie poświecone bylo wy- 
borom; do władz Tow- 
Do Zarządu wybrani zostali PP-: Wincenty Biskupski. 
Teodor Bojanowicz, Stanisław Car. Władysław Chrzanowski. 
Stefan Dziewulski. Stefan Frankenstein, Jan Hebdzyński. 
Bolesław Kozłowski, Władysław Olewski. Emil Staniała* 
Bajipaport. Jerzy Skokowski, Bronisław Sobolewski, Leon 
Supióski, Adam Taubwurcel. Do sądu koleżeńskiego pp.: 
Józef Higersberger, Antoni Jurkowski. Marceli Lemieszew- 
ski, Stefan Maltz. Wacław Szumański. Komisji rewizyjnej 
pp.: Herman Eberhardt, Bolesław Pohorecki, Wincenty 
Szmidecki. 
Ze Stow. Kupców Polskich. Wczoraj w Stow. Kupców 
Polskich odbyło sie nadzwyczajne ogólne zebranie człon- 
ków. na którem rozważauo projekt regulaminu Kasy Wza- 
jemnej pomocy dla kupców, członków Stow., majacej na 
celu niesienie pomocy materialnej wdowom i sierotom no 
nich pozostałym oraz kupcom podupadłym. Wszyscy człon- 
kowie Stow. stają sie jednocześnie członkami Kasy z obo- 
wiązku, przyczem dla utworzenia funduszu Kasy dotych- 
czasowa składka członkowska zostaje podwyższona o 4 rb. 
stosunku rocznym. Po przedyskutowaniu i szczegółowem 
omówieniu zebranie projekt powyższy przyjęło nie wejdzie 
on jednak w życie do czasu zatwierdzenia przez ogólne 
zebranie roczne- Rozpoczęcie działalności Kasy przewidy- 
wane jest w początkach maja r. b . 
W Tow. naucz, pocz., d. 4 lutego r. b. odbyło sie po- 
siedzenie Sekcji połączonych, na którem omawiane były 
sprawy obchoVące nauczycielstwo. Prezes Tow. p. Gos- 
lawski, udzielar "zebranym informacji o pracach podjętych 
przez Zarząd. Zebrani orzekli, że dodatki drożyźniane. przy- 
znane przez Magistrat pracownikom miejskim, winny być 
przyznane również i nauczycielstwu miejskiemu. Zarząd 
Tow- proszony jest o energiczne ponowiemo starań niotyLko 
yr Wydziale Szko-lnym. lecz i w Zarządzie MiasUi- 
Do opracowania projektu etatów szkól początkowych 
została wybrana komisja z dwunastu osób. W związku z 
Ją sprawą Zarząd Tow- uprzednio odbył narado z radnym 
D. Slypińskim. W sprawie zrzeszenia o-gólno ,- . knuowego 
zakomunikowano obecnym, iż ustawa Zrzeszenia, została 
zalegalizowana przez władze okupacyjne. Na najbliższem 
aebra.niu walnem zdecydowane będzie przyłączenie sie Tow- 
do Zrzeszenia- 
Poza tym podano do wiadomości, iż nauczycielstwo ma- 
jące etat niższy od 100 rb- miesiccznie" korzystać bedzie mo- 
gło z bezpłatnej pomocy lekarskiej zorganizowanej przez 
jaiasto, o czem b&dą rozesłane specjalno okólniki- 
W sprawie ulgowych biletów tramwajowych Zarząd 
EFow. podał prośbę do Magistratu, lecz odpowiedzi jednak 
do tej pory nie otrzymał- 
Nadzwyczajne zebranie Iow. Sztuk Pięknych, odbyte 
Wczoraj, po-świecone bylo obradom nad projektem zmiany 
statutu. Uchwalono projektu nowej ustawy Tow. sztuk pięk- 
nych nie rozpatrywać na zebraniu nadzwyczainem. a odlo- 
*yć do zebrania ogólnego, zwołanego przez Komitet. 
ODCZYTY. 
Legjony i ks- Warszawskie. Dziś o g. 8 w-, w sali od- 
czytowej Tow. Mil. Historji, Stare Miasto 31) „Kamienica 
Ks. Mazowieckich" wygłosi odczyt dr. Wincenty Łonaciisk| 
p. fc „Legjony i Księstwo Warszawskie". 
Francja 1 Polska. W Związku Zawód. Pracowników 
Przemysłowych w Królestwie Polsk., w czwartek, o g. 8 w., 
r* Jerzy Nowakowski wygłosi dla członków odczyt na te- 
mat: „Francja i Polska", w lokalu Wspólna 11ra,2. 
Tow. Hygleny Praktycznej im. Bolesława Prusa pro- 
si o przypomnienie, że piąty z zapowiedzianej serii odczy- 
tów odbędzie sie w niedzielo o g- 5 p. p ., w siedzibie Tow. 
'(Żórawia 21)- Przemawiać bedzie dr. Stefan ja Rygier -;Cc- 
kalska na temat „Wojna a zaraźliwe choroby skórne". 
Kalendarzyk. 
Dziś Jana z Mathy, Jutro Ajpolonji P. M. 
WSPOMINKI JIISTORYCZNE. 
8 lutego. 
1512. Koronacja w Krakowie królowej Barbary Za- 
polyanki. 
1807. Bitwa pod Iłowem (Preusgisch - Eylau). 
1813. Zmarł w Dubnie Tadeusz Czacki. 
18C3- Podpisanie konwencji prusko - rosyjskiej, wy- 
mierzonej przeciwko powstaniu w Królestwie Polskiem. 
GIEŁDA. 
6 proc. obligacje m. Warszawy: żądano po 90-50. 
4 I pól proc. listy ziemskie: żądano po 90- —. nabywa- 
łoby po 89— . 
kupowano po 89-50, 45- 
5 proc. Usty ra. Warszawy: żądano po 82.60, nabywa- 
noby po 81-60, kypowano po 82— do 81-80 . 
Marki w obrotach od 43-60 do 43 42 i pól. 
Noozy. 
W Warszawie. 
Mróz w ciągu dnia wczorajszego nieco zelżał i dziś 
o godzinie 5-ej rano termometr wskazywał 10* R., gdy 
wczoraj było 14" R. 
Z powodu panujących obecnie mrozów, w wielu 
szkołach, gdzie lekcje rozpoczynają sie zwykle e godz- 8 
rano. opóźniają obecnie rozpoczęcie lekcji o godzinę, ażeby 
dzieci nie zrywały się tak wcześnie, gdyż zrana mróz jest 
większy. 
W szkołach na wsi przeważnie przerwano zupełnie 
naukę, nie mogąc ogrzać lokali szkolnych pomimo czę- 
stego palenia- Z powodu długiej przerwy, spowodowanej 
temi mrozami, powstał projekt przedłużenia roku szkolnego 
w szkołach na wsi, gdzie najzdrowiej jesfc_ uczęszczać do 
szkoły latem, w przeciwieństwie do szkól miejskich. 
Gdzieindziej. 
Wielkie mrozy srożą się w Poznańskiem: w mie- 
ście Poznaniu było wczoraj rano 15 stopni mrozu. Z No- 
wego Tomyśla i z Kobylnik w powiecie inowrocławskim 
donoszą, iż t. m . w wolnem polu mróz dochodził nawet 
do 28 stopni. 
W Poczdamie były 33*. Także w całych środko- 
wych Niemczech noc z niedzieli na poniedziałek odzna- 
czała się przenikliwem zimnem. I tak wskazywał ter- 
mometr w miejscowości Dahme w Marchji 27, w Lands- 
bergu nad Wartą 25, w Magdeburgu 24, w Shivelbein n. 
Pomorzu 23 stopni mrozu według Celsiusza, podczas 
gdy w Wschodnich Prusach było tylko 14—16 stopni. 
Na wschodnim placu boju mróz się też jeszcze nie 
zmniejszył. W Mitawie mierzono przedwczoraj 24 a w 
Pińsku 19 stopni. 
Z zachodniego placu boju donoszą następujące cy- 
fry: w Ostendzie 11, Brukseli 13, Milhuzie 15. Nawet 
na południowym placu boju panuje dość znaczne zimno. 
W Belgradzie było 5 stopni niżej zera. 
Eehta tąjemryezej zbrodni. 
Pogrzeb Ireny Ferensówny, zamordowanej w ubie- 
głą sobotę przy ul. Sadowej odbędzie się w sobotę dn. 
10 b. mv po nabożeństwie w kościele św. Krzyża. Zwło- 
ki spoczną na cmentarzu powązkowskim. 
LUBLIN. 
Zastępcą gen. gubernatora w okupacji austriackie) 
po ś. p . generale Wiktorze OU-zestakim ma zostać marsza- 
łek pcflriy Ursyn - Pnutszyńskl łub generał major Stani- 
sław Pnichafcski. 
Gen. 
- major StanHslaw IFtoohaJski zaznaczył swą or- 
gattizaicyfjną działalność w czasie, gdy obją|ł komenrc nad 
Legionami! 
Marszałek potny Ursyn. iPmtszyński da|  |- 
muję zamówienia (dyskiecja). Sicn- 
.. a 22—8. 
Rodzina biedna, 
ci, wyraucona z mieszkania pr/ez tto- 
-podarza na bruk, w czasie mmzu, 
blaga o wnikniecie w połoźt-nle i udzie- 
lenie pomocy materjalnej lut) t*t (a- 
kiopfolwifk mieszkania Adres chwi- 
lowy: Leopoldyny 33, m. 18. 
Hcnhs 
stHra w 
krytycznem poło- 
uoUUa ieaiu, postukuje repsrac